Fotballtrening

Trenings- og holdningstips for trenere

© 2007 Fotballtrening.no

Her er våre 25 trenings- og holdningstips for trenere. Flere av tipsene gjelder i alle aldersklasser, mens en del av tipsene gjelder spesielt i barnefotballen.

Tips og holdninger Hvorfor?
1. Sørg for progresjon i spillernes utvikling. Gi individuelle utfordringer.2. Vis respekt for alle, dvs. egne spillere, motspillere, dommer, klubb og foreldre.


3. Hold deg til spillerreglene og kampreglementet!


4. Snakk positivt i medgang og spesielt i motgang.5. Spillernes utvikling er viktigere enn selve kampresultatet.6. Alle skal spille. 
 
 
 
7. La alle få prøve seg i ulike posisjoner.
8. Gi mye ros til alle.9. Møt alltid forberedt til trening og kamp.
10.  Ikke forsterk "feil". Fokuser på veiledning og oppmuntring.


11. Skap aktivitet som gir trivsel og mestring. Det øker selvtilliten og gir fremgang.


12. Gi alle spillerne de samme mulighetene.
13. Ulike ferdigheter gir ulik interesse for aktiviteten. Tilpass aktiviteten til ferdigheten.


14. Gi spillerne inspirasjon til aktivitet også utenom trening.


15. Vær positiv overfor spillerne og dommer. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Sørg for at alle spillerne blir sett. Alle er like viktig for laget. 
 
  
 
17. Forebygg mobbing.18. Klubb, trener og foreldre må samarbeide for å nå felles mål i barnefotballen. 
 
 
 
 
 
19. Respekter klubbens retningslinjer.
20. Vær med å skape et godt klubbmiljø for spillere, trenere, foreldre og ledere.


21. Ta avstand fra røyk, snus og rusmidler.


22. La spillerne få spille og utfolde seg.

23. Skap gode holdninger og vær et godt eksempel både i teori og praksis.24. All aktivitet er positivt for barns utvikling.

25. Vær med på å skape et positivt miljø både på og utenfor banen.
Som trener kan du ikke på egenhånd skape en toppspiller, men ved god trening kan du sørge for at spilleren utvikler seg raskere enn han/hun ellers ville gjort.

Alle har en oppgave som de prøver å utføre så godt som mulig. Fokuser på det som er mulig å påvirke og kom med eventuelle innspill i egnede fora.

Når resultatjaget blir overveldende kan det være fristende å bruke en spiller som har karantene, er for gammel eller som av andre grunner ikke er spilleberettiget. Dessverre skjer dette altfor ofte, og dette går ut over noen andre. Når det argumenteres for at det er viktig å vinne kamper, er det en egoistisk tankegang å fokusere på egne seire gjennom juks, når det samtidig fører til at et annet lag taper mer en de ellers ville gjort. Egen vinning kan i ytterste konsekvens føre til at andre lag går i oppløsning.

Kritikk fører sjelden til noe positivt. Bruk det som er positivt til å veilede barna til å forbedre det som de sliter med. Ikke bruk negative ord. Unngå banning.

Ikke fokuser ensidig på resultatet i kampene. Vær opptatt av om spillerne hadde det gøy og fokuser på det de gjorde bra og/eller det de var blitt bedre til. Fokus på utvikling av laget og spillerne kan føre til at man på kort sikt får dårligere resultater enn hvis man kun fokuserte på å vinne kamper. På lengre sikt vil imidlertid et fokus på utvikling skape bedre resultater både for laget og for den enkelte spiller.

Alle som er med på laget skal få spille, uavhengig av ferdigheter. I barnefotballen skal alle lag være en plass for barn til å være i aktivitet og alle skal stille på lik linje.

Spillerne må få lov å prøve seg i forskjellige posisjoner på banen. Hvis spilleren ønsker å prøve seg i en annen posisjon, må han/hun få lov til det. Dette gjør at spilleren får egen erfaring med posisjonen istedenfor at du på forhånd sier at det ikke går - også en trener kan ta feil. Ofte kan det imidlertid være posisjoner som ingen vil ha. Disse posisjonene må det rulleres på, på en rettferdig måte.

Ros er oppbyggende, mens ris er nedbrytende. Bruk det som er bra til å veilede spilleren i det som er mindre bra.

Uorganiserte treninger oppleves negativt. Det er derfor viktig at det er en plan med treningen og at spillerne ser at det er en plan. Treningene blir vanligvis best gjennomført dersom du har et klart opplegg å følge.

Alle gjør feil og alle vet vanligvis selv at de har gjort en feil. Ikke fokuser på feilene, men bygg opp under det som er bra.

Differensiering av aktiviteten kan være nødvendig for å få dette til. Hvis en spiller ikke får til en øvelse, kan den gjøres enklere. Når spilleren får til den enklere varianten kan han/hun igjen prøve seg på den vanskeligere varianten. Tilsvarende bør en spiller som mestrer en øvelse godt, få en utfordring med en vanskeligere øvelsesvariant.

Selv om noen er bedre enn andre, må alle få mulighet til å utvikle seg. Ikke gjør øvelser som ikke alle kan/får være med på og prøv å tilpasse øvelsene slik at alle opplever både mestring og utfordringer.

Husk at barn utvikler seg forskjellig. Alle må få like muligheter til å utvikle seg. Ikke kritiser de "dårligste" spillerne og ikke la de spille mindre enn de andre.

Lek i gaten eller trening i andre idretter er også positiv for utviklingen. Oppmuntre til fysisk aktivitet fremfor PC-spilling og TV-titting.

Barnefotballen skal være en positiv aktivitet - en lek. Unngå å skape frykt og usikkerhet hos spillerne ved å være unødvendig negativ. I barnefotballen er det ofte foreldre/lagledere som dømmer kamper. Som dommer i barnefotballen er det viktig å være en veileder for spillerne. Treneren må også se på dommeren som en veileder og unngå å kritisere ham/henne.

Det er fort gjort å fokusere på de beste eller ivrigste. Husk imidlertid på at resten av spillerne også har et behov for å bli sett, kanskje vel så mye som de beste eller ivrigste. Prøv å skape en trygghet for alle spillerne.

Prøv å skape et godt samhold i gruppen. Hvis spillerne er trygge på hverandre, vil de også prestere bra sammen.

Det er viktig for en trener at han/hun slipper å tenke på alt selv. Involver foreldre til å hjelpe med ulike oppgaver i forbindelse med treninger eller kamper, for eksempel merking av banen, vasking av drakter eller lignende. Ha en jevnlig dialog med andre lag i klubben, spesielt de på samme alderstrinn og alderstrinnet over og under.

En klubb er avhengig av at alle trekker i samme retning og at ikke enkeltlag bygger sin egen kultur uten tanke på lagene rundt. Innspill om endringer må komme i egnete fora.

Ha jevnlig kontakt med andre lag i klubben. Felles arrangementer, felles treninger eller lignende er med på å bygge opp samholdet i klubben. Det gir også bedre muligheter for differensiering av treningstilbudet ved at spillere for eksempel kan få prøve seg på et eldre lag. Det er lettere å komme inn i en annen gruppe hvis man kjenner litt til hverandre fra før.

Ha respekt for omgivelsene. Idrett hører ikke sammen med røyk, snus og rusmidler.

Ikke forsøk å leve ut egen drøm gjennom barna. Ikke press de til noe de ikke vil og ikke press de slik at de mister lysten til noe de faktisk liker. Ha en positiv tilnærming. Du bør oppmuntre barna fremfor å tvinge de.

Det hjelper ikke å fortelle barna hva de skal gjøre hvis du gjennom handling selv gjør noe annet. En handling sier mer enn tusen ord og barna tar heller etter det du gjør enn det du sier.

Spillerne bør selv få ta et valg når de er moden for det. Dersom aktiviteter kolliderer bør det finnes en god løsning sammen med spiller og foreldre, slik at spilleren ikke blir "straffet" med mindre spilletid e.l. fordi han/hun må stå over noen treninger.

For at et lag skal fungere over tid er det viktig at spillerne trives og har det gøy sammen.

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS