Fotballtrening

Opphavsrett

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm eller ta utskrift til egen bruk.

Uten særskilt avtale med Fotballtrening.no, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kopiere eller skrive av trenerkortene og tilgjengeliggjøre innholdet for andre.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

 

 

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS